Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές

Νερό ανάμιξης για παραγωγή σκυροδέματος


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Νερό ανάμιξης για παραγωγή σκυροδέματος
Νερό ανάμιξης για παραγωγή σκυροδέματος

Η καταλληλότητα του νερού ανάμιξης για παραγωγή σκυροδέματος εξαρτάται από την προέλευσή του.


Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές


Το Πρότυπο ΕΝ 1008 κατηγοριοποιεί τους ακόλουθους τύπους:

Πόσιμο νερό

Κατάλληλο για σκυρόδεμα. Δεν απαιτείται έλεγχός του.

Νερό που έχει ανακτηθεί μετά από επεξεργασία σε βιομηχανίες παραγωγής σκυροδέματος (π.χ. νερά εκπλύσεων)Γενικώς κατάλληλο για σκυρόδεμα, αλλά πρέπει να ικανοποιηθούν

οι απαιτήσεις του παραρτήματος Α του Προτύπου (π.χ. το επιπλέον βάρος στερεών από νερά προερχόμενα από τέτοιου είδους επεξεργασίες, πρέπει να είναι μικρότερο από 1% του ολικού βάρους των αδρανών που περιέχονται στο μίγμα).

Υπόγεια ύδατα

Μπορεί να είναι κατάλληλα για σκυρόδεμα, αλλά πρέπει πρώτα να ελεγχθεί η καταλληλότητά τους.

Νερό φυσικών πόρων και νερό βιομηχανικών διεργασιών

Μπορεί να είναι κατάλληλα για σκυρόδεμα, αλλά πρέπει πρώτα να ελεγχθεί η καταλληλότητά τους.

Θαλασσινό ή υφάλμυρο νερό

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άοπλο σκυρόδεμα, αλλά δεν είναι κατάλληλο για οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο περιεχόμενο σε χλώριο στο σκυρόδεμα πρέπει να τηρείται για σκυρόδεμα με χαλύβδινο οπλισμό ή εμβαπτισμένα μεταλλικά τμήματα.

Νερά αποβλήτων

Δεν είναι κατάλληλα για σκυρόδεμα.
Συνδυασμός υδάτων που προέρχεται από μίγμα υδάτων μετά από επεξεργασίες σε βιομηχανίες παραγωγής σκυροδέματος και από νερό άλλης προελεύσεως θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις για την καταλληλότητα του νερού.

(Συντάκτης: Ομάδα συγγραφέων της Sika:
T.Hirschi, H.Knauber, M.Lanz, J.Schlumpf, J.Schrabbach, C.Spirig, U.Waeber
Απόδοση στα Ελληνικά και προσαρμογή: Εύη Σάλτα)


Φυσαρμόνικες – Πτυσσόμενες Πόρτες τιμές


Ρολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμέςΡολά παραθύρων πλαστικα αλουμινιου τιμές


Be the first to comment

Leave a Reply